fbpx

lejebetingelser

TZACHO er i det følgende benævnt ”Udlejer”.
Den der rekvirerer varer eller ydelser er i det følgende nævnt ”Lejer”.

 

1. Regelgrundlaget

Stk. 1    Nedenstående generelle betingelser gælder for udlejning af materiel, medmindre andet fremgår af de individuelle vilkår for lejeaftalen, eller de senere skriftligt er fraveget af Udlejer.

Stk. 2    Udlejer forbeholder sig ret til ændringer uden varsel og tager forbehold for trykfejl.

Stk. 3    Lejebetingelser på www.tzacho.dk går uden undtagelse forud for trykte betingelser.

 

2. Lejeperiode

Stk. 1    Lejeperioden regnes fra den aftalte startdato og indtil materiellet leveres tilbage til aftalte adresse. I tilfælde af mangel på aftalt starttidspunkt, regnes lejens start fra den dato materiellet afsendes eller -hentes til Lejers plads, og indtil det bringes tilbage til aftalte adresse. Begge dage medregnet.

Stk. 2    En lejedag betragtes som en påbegyndt dag af maks. 8 drift timer pr. dag. Der regnes som udgangspunkt med 5-dages uger. Dog beregnes følgende som 7-dages uger: Pumper og diverse tilbehør til pågældende materiel.

              Ved drift op til 16 timer pr. dag ganges lejeprisen med 1,5.

              Ved drift op til 24 timer pr. dag ganges lejeprisen med 2.

Stk. 3    Lejeperioden kan ikke afbrydes tidligere end den aftalte slutdato.

Stk. 4    Kan materiel ikke anvendes som følge af årsager, der påhviler Udlejer, kan en eventuel standsning af lejeopkrævning kun foretages såfremt Udlejer informeres om nedbruddet samme dag, som nedbruddet er hændt, og Udlejer har sendt skriftlig bekræftelse på at have modtaget meddelelse om nedbrud.

Stk. 5    Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom medmindre andet aftales før lejemålets start.

 

3. Annullering

Stk. 1    En leje, der annulleres under 7 dage inden aftalte starttidspunkt for et lejeforhold medfører et annulleringsgebyr svarende til 50% af en uges leje.

Stk. 2    Ved lejeperioder kortere end 7 dage medfører annullering et gebyr svarende til 50% af lejens pris.

 

4. Priser

Stk. 1    Lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om det lejede materiel benyttes eller står stille.

Stk. 2    I lejeprisen er ikke indbefattet forbrugsmaterialer, så som brændstof, skærpning af bor og mejsler, diamantklinger, slanger, koblinger m.m. Lejer bærer selv udgifter til forbrugsmaterialer.

Stk. 3    Efter det udlejede materiel er modtaget på aftalte adresse ved lejens ophør, rengør, tanker og eventuelt reparerer Udlejer materiellet for Lejers regning.

Stk. 4    Alle priser er ekskl. moms, forbrug og forsikring.

Stk. 5    Lejer bærer alle udgifter i forbindelse med inddragelse af tredjeparter. Eksempelvis konsulenthonorarer i forbindelse med beregning af jordtryk.

Stk. 6    Såfremt Udlejer skal assistere med opstilling og idriftsættelse af materiel afholdes transport, logi, timer mv. for Lejers regning.

 

5. Tilbud

Stk. 1    Tilbud bortfalder, medmindre andet er angivet 60 dage efter Lejers modtagelse heraf. Udlejer er berettiget til at tilbagekalde tilbud til enhver tid, og der er først indgået en for Udlejer bindende aftale, når Lejer har modtaget ordrebekræftelse fra Udlejer.

Stk. 2    Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, er at betragte som frit-blivende tilbud og er dermed uforpligtende.

Stk. 3    Lejer skal, ud over købesummen, betale de for kontraktforholdet til enhver tid gældende momsbeløb, told, miljøbidrag og øvrige afgifter og skatter.

Stk. 4    Udlejer har ret til at ændre priser anført i prislister m.v. Udlejers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede ydelser. Skriftlig reklamation over uoverensstemmelser skal ske straks.

Stk. 5    Udlejer forpligter sig ikke til at reservere udlejningsmateriellet i tilbudsperioden. Tilbud på udlejningsmateriel gives således med forbehold for at Udlejer kan udleje materiellet til anden side indtil Lejer modtager en ordrebekræftelse.

Stk. 6    Dokumentation og tilbud, der er overladt Lejer, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.

 

6. Betaling

Stk. 1    Uanset om lejeprisen aftales opgjort på dags-, uge, eller månedsbasis, opgøres og faktureres udlejning fra måned til måned.

Stk. 2    På lejemål ydes ingen kredit.

Stk. 3    Udlejer kan forlange depositum og forudbetalt leje ved aftalens indgåelse.

Stk. 4    Ved forsinket betaling er køber pligtig at betale rente 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Stk. 5    Ved forsinket betaling er Udlejer berettiget til at standse lejeforholdet og hjemtage materiel for Lejers regning.

 

7. Levering

Stk. 1    Medmindre andet er aftalt er leveringsbetingelsen Ab Fabrik / Ex Works jf. Incoterms 2010.

Stk. 2    Lejer bærer ansvar og risiko for skader fra den aftalte leveringsdag, eller fra det tidspunkt, hvor Udlejer oplyser Lejer om, at varen er klar til afhentning/transport.

Stk. 3    Selvom det aftales, at Udlejer skal forestå leveringen, bærer Lejer fortsat samtlige transportrisici, transportomkostninger m.v. Krav på grund af forsinkelse eller beskadigelse under transport kan ikke rettes mod Udlejer.

Stk. 4    Såfremt Lejer ikke rettidigt afhenter varen, er Udlejer berettiget, men ikke forpligtet til, for Lejers regning og risiko at foretage afsendelse eller opbevaring af varen.

Stk. 5    Lejer har pligt til straks ved modtagelsen af varen at foretage modtagerkontrol, herunder foretage en testning af den modtagne vare.

Stk. 6    Lejer er forpligtet til skriftligt at angive leveringssted og driftssted.

 

8. Vedligehold og reparation

Stk. 1    Lejer er forpligtet til at sikre løbende vedligehold af materiellet i løbet af lejeperioden samt anskaffe tilhørende komponenter for egen regning.

Stk. 2    Lejer er forpligtet til løbende at informere om antallet af driftstimer på det lejede materiel med henblik på periodisk vedligehold / service.

Stk. 3    Såfremt materiel overskrider vedligeholdelsesfrister udbedres eventuelle følgeskader for Lejers regning.

 

9. Tilbageholdsret, standsningsret og salgsret

Stk. 1    I tilfælde af Lejers konkurs eller betalingsstandsning, eller såfremt Lejers formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at Lejer må antages at ville være ude af stand til at betale Udlejers krav, når det forfalder, har Udlejer tilbageholdsret til sikkerhed for ethvert krav mod Lejer, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom Udlejer ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, medmindre Lejer straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, Udlejer måtte have mod Lejer.

Stk. 2    Udlejer er berettiget til at afbryde en lejeaftale og hjemtage udlejet materiel for Lejers regning, hvis Lejers økonomiske forhold svarer til beskrevet i stk. 1.

 

10. Reklamation og forsinkelse

Stk. 1    Reklamation skal ske skriftligt for at have virkning i forhold til Udlejer.

Stk. 2    Ved synlige mangler skal Lejers reklamation fremkomme straks ved modtagelsen af varen.

Stk. 3    I øvrige tilfælde, dvs. i tilfælde, hvor manglen ikke er synlig ved modtagelsen, skal påtale ske uden ugrundet ophold efter, at manglen burde være konstateret af Lejer eller andre ved sædvanlig brug m.v., og senest 6 måneder efter modtagelsen af varen.

Stk. 4    På alt leveret materiel skal påtale ske straks ved synlige mangler, og i øvrige tilfælde uden ugrundet ophold efter, at manglen burde være konstateret af Lejer eller andre ved sædvanlig brug m.v., og dog senest det førstkommende af følgende to tidspunkter: 12 måneder efter modtagelsen eller efter 2000 timers brug.

Stk. 5    Forsinkelse skal påtales straks.

Stk. 6    Udlejer er ikke erstatningspligtig ved forsinkelse. Forsinkelse berettiger således ikke Lejer til at kræve nogen form for erstatning – Heriblandt for stilstand, arbejdsløn, eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger.

Stk. 7    Sag mod Udlejer skal anlægges senest 6 måneder efter leveringstidspunktet.

Stk. 8    Lejers manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrister medfører, at Lejer mister samtlige krav mod Udlejer. Udlejer kan derimod fortsat kræve sit tilgodehavende betalt af Lejer.

 

11. Ansvar og risiko

Stk. 1    Lejer forpligter sig til at benytte lejet materiel hensigtsmæssigt og udelukkende benytte det til, hvad det er beregnet til på den måde, det er beregnet.

Stk. 2    Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er kommet retur på Udlejers plads samt under hele lejemålet. Udlejer garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af Lejer. Reparationer skal til enhver tid gå gennem Udlejer og må kun udføres på Udlejers værksted, anvist værksted eller af Udlejers eller Udlejers leverandørs stab andre steder.

Stk. 2    Det lejede materiel returneres af Lejer i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på aftalte adresse gennemgås materiellet, og eventuelle reparationer afholdes for Lejers regning sammen med den daglige lejeafgift for materiellet pr. “liggedag”. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/lakering.

Stk. 3    Mangler der materiel når en leje afsluttes, fortsætter lejen indtil materiellet er leveret tilbage. Såfremt Lejer ikke er i stand til at levere materiellet tilbage, er Lejer erstatningspligtig for det manglende materiel.

Stk. 4    Udlejer er ikke ansvarlig for personskade, som indtræder mens materiellet er i Lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Udlejer eller andre, som Udlejer har ansvaret for.

Stk. 5    Udlejer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i Lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Udlejer eller andre, som Udlejer har ansvaret for.

Stk. 6    Udlejer er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Lejer eller på produkter, hvori disse indgår, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Udlejer eller andre, som Udlejer har ansvaret for.

Stk. 7    I den udstrækning Udlejer måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Lejer forpligtet til at holde Udlejer skadesløse. Udlejers ansvar er desuden begrænset efter de tre foregående punkter. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Lejer er forpligtet til at lade sig sagsøge på lige fod med Udlejer ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Udlejer på grundlag af en skade, som påstås forårsaget at materiellet.

Stk. 8    I intet tilfælde er Udlejer ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab.

Stk. 9    Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.

Stk. 10  Lejeren af brændstofdrevet materiel forpligter sig til at benytte brændstof efter givne anvisninger. Skader forårsaget af benyttelse af andet brændstof end anvist udbedres for Lejers regning.

 

12. Forsikring

Stk. 1    Det udlejede materiel er ikke forsikret af Udlejer. Lejer hæfter fuldt og alene for eventuelle skader forårsaget på eller af det lejede materiel. Lejer er således selv ansvarlig for at forsikre lejet materiel.

Stk. 2    I tilfælde af tyveri eller skade er Lejer forpligtet til at give Udlejer besked herom inden for 24 timer og før det anmeldes til myndigheder.

 

13. Værneting og lovvalg

Stk. 1    Sag skal anlægges ved byretten i Århus eller ved Vestre Landsret. Lejer er pligtig at lade sig medinddrage i en eventuel sag mellem Udlejer, transportør, leverandør m.v., uanset i, hvilket forum en sådan sag måtte versere.

Stk. 2    Danske retsregler finder anvendelse.

Scroll to Top