fbpx

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

TZACHO er i det følgende benævnt ”Sælger”.
Den der rekvirerer varer eller ydelser er i det følgende nævnt ”Køber”.

1. Regelgrundlaget

Stk. 1    Nedenstående betingelser er en del af Sælgers tilbud/ordrebekræftelse/faktura. Fravigelser af betingelserne gælder kun, når det skriftligt er angivet, på hvilke punkter fravigelse er sket, og Sælger skriftligt har accepteret fravigelsen.

Stk. 2    Udlejer forbeholder sig ret til ændringer uden varsel og tager forbehold for trykfejl.

Stk. 3    Salgs- og leveringsbetingelser på www.tzacho.dk går uden undtagelse forud for trykte betingelser.

2. Tilbud

Stk. 1    Tilbud bortfalder, medmindre andet er angivet, 60 dage efter Købers modtagelse heraf. Sælger er berettiget til at tilbagekalde tilbud til enhver tid, og der er først indgået en for Sælger bindende aftale, når Køber har modtaget ordrebekræftelse fra Sælger.

Stk. 2    Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, er at betragte som frit-blivende tilbud og er dermed for Sælger uforpligtende.

Stk. 3    Køber skal, ud over købesummen, betale de for kontraktforholdet til enhver tid gældende momsbeløb, told, miljøbidrag og øvrige afgifter/skatter.

Stk. 4    Sælger har ret til at ændre priser anført i prislister m.v. Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede ydelser. Skriftlig reklamation over uoverensstemmelser skal ske straks.

Stk. 5    Dokumentation og tilbud, der er overladt Køber, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.

Stk. 6    Er det i tilbud, ordrebekræftelse eller købsaftale forudsat, at Sælger skal tage produkter i bytte, bærer Køber risikoen for disse, indtil det i byttetagne overgives til Sælger. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det i byttetagne overgives til Sælger i samme stand, som den, hvori det er besigtiget af Sælger, bortset fra almindeligt slid ved normal brug indtil aflevering sker og er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til Sælger.

Stk. 7    Hvis værdien af det i byttetagne, på grund af forhold som Køber bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris, reguleres differencen over den kontante del af købesummen.

3. Levering

Stk. 1    Medmindre andet er aftalt er leveringsbetingelsen Ab Fabrik / Ex Works jf. Incoterms 2010.

Stk. 2    Køber bærer risikoen for hændelige skader fra den aftalte afleveringsdag, eller fra det tidspunkt, hvor Sælger oplyser Køber om, at varen er klar til afhentning/transport.

Stk. 3    Selvom det aftales, at Sælger skal forestå leveringen, bærer Køber fortsat samtlige transportrisici, transportomkostninger m.v. Krav på grund af forsinkelse eller beskadigelse under transport kan ikke rettes mod Sælger.

Stk. 4    Såfremt Køber ikke rettidigt afhenter varen, er Sælger berettiget, men ikke forpligtet til, for Købers regning og risiko at foretage afsendelse eller opbevaring af varen.

Stk. 5    Køber har pligt til straks ved modtagelsen af varen at foretage modtagerkontrol, herunder foretage en testning af den modtagne vare.

4. Betaling, sikkerhedsstillelse og ejendomsforbehold

Stk. 1    Varen skal betales kontant, inden varen forlader Sælgers adresse, medmindre andet aftales. Ved forsinket betaling er Køber pligtig at betale rente 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Stk. 2    Hvis Sælger kræver det, skal køber senest 10 arbejdsdage forud for varens afsendelse stille betryggende sikkerhed for bruttokøbesummens rettidige betaling i form af bankgaranti ved dansk pengeinstitut.

Stk. 3    Sælger har ejendomsforbehold i varen indtil fulde betaling er sket.

5. Tilbageholdsret, standsningsret og salgsret

Stk. 1    I tilfælde af Købers konkurs eller betalingsstandsning, eller såfremt Købers formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at Køber må antages at ville være ude af stand til at betale Sælgers krav, når det forfalder, har Sælger tilbageholdsret til sikkerhed for ethvert krav mod Køber, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom Sælger ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, medmindre Køber straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, Sælger måtte have mod Køber.

Stk. 2    Sælger har ret, men ikke pligt, til at Sælge varen for Købers regning 15 dage efter, at Sælger skriftligt har meddelt Køber, at tilbageholdsretten eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt Køber ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for betalingen inden udløbet af fristen.

6. Tidsplan og forsinkelse

Stk. 1    De af Sælger meddelte tidspunkter for aflevering af varen er alene vejledende.

Stk. 2    Sælger har ret til tidsfristforlængelse og erstatningsfri ophævelse, såfremt opgavens løsning forlænges på grund af force majeure, arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg, leverandørsvigt m.v.

Stk. 3    Sælger er ikke erstatningspligtig ved forsinkelse. Forsinkelse berettiger således ikke Køber til at kræve nogen form for erstatning – Heriblandt for stilstand, arbejdsløn, eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger.

7. Mangler

Stk. 1    Sælger hæfter ikke for garantier givet af tredjemænd, herunder Sælgers leverandører, forhandlere m.v.

Stk. 2    Sælger hæfter ikke for forhold, som skyldes normalt slid, eller forhold begrundet i Købers behandling af varen, såsom forringelse ved manglende vedligeholdelse.

Stk. 3    Ved mangler har Sælger ret, men ikke pligt, til at foretage afhjælpning og/eller ombytning. Sælger vælger frit, hvor afhjælpning/reparation skal ske. Ved reparation skal omkostninger til demontering, transport samt genmontering afholdes af Køber. Under eventuel transport bærer Køber risikoen for varen.

Stk. 4    Såfremt Sælger benytter sig af afhjælpningsretten/ombytningsretten, kan Køber ikke rejse andre krav mod Sælger, herunder krav om erstatning.

Stk. 5    Køber bærer risikoen for hændelig skade på varen under opbevaring og transport. Køber har bevisbyrden for, at en skade skyldes sælgers culpøse adfærd/forhold.

Stk. 6    Mangler ved varen berettiger ikke køber til erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

Stk. 7    Sælgers erstatningsansvar er maksimalt den mellem Køber og Sælger aftalte kontraktsum.

8. Force majeure

Stk. 1    Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Stk. 2    Ved force majeure hos Køber skal denne dække de omkostninger, Sælger måtte pådrage sig for at sikre og beskytte produkterne. Sælger er dog ikke forpligtet til at sikre eller beskytte produkterne.

9. Produktansvar

Stk. 1    Sælgers produktansvar er reguleret i lov om produktansvar. Sælger kan ikke på andet grundlag pålægges produktansvar.

10. Reklamation og forældelse

Stk. 1    Reklamation skal ske skriftligt for at have virkning i forhold til Sælger.

Stk. 2    Ved synlige mangler skal Købers reklamation fremkomme straks ved modtagelsen af varen.

Stk. 3    I øvrige tilfælde, dvs. i tilfælde, hvor manglen ikke er synlig ved modtagelsen, skal påtale ske uden ugrundet ophold efter, at manglen burde være konstateret af Køber eller andre ved sædvanlig brug m.v., og senest 6 måneder efter modtagelsen af varen.

Stk. 4    På alt leveret udstyr, maskiner, pumper og grej skal påtale ske straks ved synlige mangler, og i øvrige tilfælde uden ugrundet ophold efter, at manglen burde være konstateret af Køber eller andre ved sædvanlig brug m.v., og dog senest det førstkommende af følgende to tidspunkter: 12 måneder efter modtagelsen eller efter 2000 timers brug.

Stk. 5    Forsinkelse skal påtales straks.

Stk. 6    Sag mod Sælger skal anlægges senest 13 måneder efter leveringstidspunktet.

Stk. 7    Købers manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrister medfører, at Køber mister samtlige krav mod Sælger. Sælger kan derimod fortsat kræve sit tilgodehavende betalt af Køber.

11. Værneting og lovvalg

Stk. 1    Sag skal anlægges ved byretten i Århus eller ved Vestre Landsret. Køber er pligtig at lade sig medinddrage i en eventuel sag mellem Sælger, transportør, leverandør m.v., uanset i, hvilket forum en sådan sag måtte versere.

Stk. 2    Danske retsregler finder anvendelse.

12. Særligt for ehandel

Stk. 1    Der tilbydes ikke fortrydelsesret på erhvervskøb medmindre andet aftales.

Stk. 2    For at handle på www.tzacho.dk påkræves et brugerlogin, som Sælger til hver en tid kan trække tilbage eller afvise at oprette.

Stk. 3    Ved oprettelse af brugerlogin skal Køber stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Sælger, så Sælger kan vurdere Købers kreditværdighed og oprette brugerlogin. Sælger kan gemme disse oplysninger så længe Køber har en bruger til Sælgers hjemmeside.

Stk. 4    Fragtpriser afgøres ud fra størrelse og vægt på de respektive varer samt leveringsområdet og den ønskede leveringsservice. Ved afgivelse af ordre på Sælgers hjemmeside accepterer Køber, at Sælger kontakter Køber med henblik på at aftale fragt på Købers regning. Fragt oplyses således ikke ved ordreafgivelse.

Stk. 5    Alle priser angives i danske kroner (DKK) ekskl. moms og evt. skatter og afgifter, hvis ikke andet er anført.

Stk. 6    Sælger tager forbehold for eventuelle prisfejl. Alle priser er således for Sælger først bindende ved ordrebekræftelse.

TILLÆG TIL SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Dette tillæg til TZACHOs Salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt det ved køb eller ved særskilt kontrakt aftales, at Sælger, skal forestå reparation, service eller ombygning af Købers produkt.

Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder tillige anvendelse ved aftale om reparation, service eller ombygning med nedennævnte fravigelser/tilføjelser:

 

A.   Pris

Arbejdet udføres efter særskilt tilbud eller efter regning. Betaling skal ske 5 dage fra fakturadato. Manglende rettidig betaling medfører krav om betaling af rente fra fakturadato med den i pkt. 4 anførte rentesats. Sælger kan kræve forudgående sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 4.

 

B.   Ansvar/mangler ifm. reparations-, service- eller ombygningsydelsen

Køber bærer risikoen for hændelig skade på Købers produkt i tidsrummet, hvor produktet er i Sælgers varetægt, samt under transport.

Ved ombygning påtager Sælger sig intet ansvar for, at produktet efter ombygning opfylder bestemte krav, har en bestemt funktionalitet m.v. Sælger påtager sig videre intet ansvar for ombygningens lovlighed eller hensigtsmæssighed.

Der henvises i øvrigt til pkt. 7, 8, 9 og 10. Det fremhæves særligt, at mangler ikke berettiger Køber til erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

Sælgers erstatningsansvar kan maksimalt udgøre 10 pct. af reparations-/service-/ombygningsbeløbet ekskl. moms.

 

C.   Tidsfrister for ydelsen

Medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, gælder der ingen tidsramme for ydelsen. De af Sælger meddelte tidspunkter for udførelsen af reparationen, servicen og/eller ombygningen er alene vejledende.

Sælger har ret til tidsfristforlængelse eller erstatningsfri ophævelse af aftalen, såfremt opgavens løsning forlænges eller vanskeliggøres på grund af force majeure, arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg, leverandørsvigt fragt problemer m.v. Tilsvarende har Sælger ret til tidsfristforlængelse eller erstatningsfri ophævelse, såfremt reparationen, servicen eller ombygningen m.v. viser sig væsentligt vanskeligere end sælger burde have forudset på kontraktsindgåelsestidspunktet.

Forsinkelse berettiger ikke Køber til at kræve erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger.

Scroll to Top