fbpx

Handelsbetingelser for Tzacho

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

TZACHO er i det følgende benævnt ”Sælger”.
Den der rekvirerer varer eller ydelser er i det følgende nævnt ”Køber”.

1. Regelgrundlaget

Stk. 1    Nedenstående betingelser er en del af Sælgers tilbud/ordrebekræftelse/faktura. Fravigelser af betingelserne gælder kun, når det skriftligt er angivet, på hvilke punkter fravigelse er sket, og Sælger skriftligt har accepteret fravigelsen.

Stk. 2    Udlejer forbeholder sig ret til ændringer uden varsel og tager forbehold for trykfejl.

Stk. 3    Salgs- og leveringsbetingelser på www.tzacho.dk går uden undtagelse forud for trykte betingelser.

2. Tilbud

Stk. 1    Tilbud bortfalder, medmindre andet er angivet, 60 dage efter Købers modtagelse heraf. Sælger er berettiget til at tilbagekalde tilbud til enhver tid, og der er først indgået en for Sælger bindende aftale, når Køber har modtaget ordrebekræftelse fra Sælger.

Stk. 2    Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, er at betragte som frit-blivende tilbud og er dermed for Sælger uforpligtende.

Stk. 3    Køber skal, ud over købesummen, betale de for kontraktforholdet til enhver tid gældende momsbeløb, told, miljøbidrag og øvrige afgifter/skatter.

Stk. 4    Sælger har ret til at ændre priser anført i prislister m.v. Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede ydelser. Skriftlig reklamation over uoverensstemmelser skal ske straks.

Stk. 5    Dokumentation og tilbud, der er overladt Køber, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.

Stk. 6    Er det i tilbud, ordrebekræftelse eller købsaftale forudsat, at Sælger skal tage produkter i bytte, bærer Køber risikoen for disse, indtil det i byttetagne overgives til Sælger. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det i byttetagne overgives til Sælger i samme stand, som den, hvori det er besigtiget af Sælger, bortset fra almindeligt slid ved normal brug indtil aflevering sker og er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til Sælger.

Stk. 7    Hvis værdien af det i byttetagne, på grund af forhold som Køber bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris, reguleres differencen over den kontante del af købesummen.

3. Levering

Stk. 1    Medmindre andet er aftalt er leveringsbetingelsen Ab Fabrik / Ex Works jf. Incoterms 2010.

Stk. 2    Køber bærer risikoen for hændelige skader fra den aftalte afleveringsdag, eller fra det tidspunkt, hvor Sælger oplyser Køber om, at varen er klar til afhentning/transport.

Stk. 3    Selvom det aftales, at Sælger skal forestå leveringen, bærer Køber fortsat samtlige transportrisici, transportomkostninger m.v. Krav på grund af forsinkelse eller beskadigelse under transport kan ikke rettes mod Sælger.

Stk. 4    Såfremt Køber ikke rettidigt afhenter varen, er Sælger berettiget, men ikke forpligtet til, for Købers regning og risiko at foretage afsendelse eller opbevaring af varen.

Stk. 5    Køber har pligt til straks ved modtagelsen af varen at foretage modtagerkontrol, herunder foretage en testning af den modtagne vare.

4. Betaling, sikkerhedsstillelse og ejendomsforbehold

Stk. 1    Varen skal betales kontant, inden varen forlader Sælgers adresse, medmindre andet aftales. Ved forsinket betaling er Køber pligtig at betale rente 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Stk. 2    Hvis Sælger kræver det, skal køber senest 10 arbejdsdage forud for varens afsendelse stille betryggende sikkerhed for bruttokøbesummens rettidige betaling i form af bankgaranti ved dansk pengeinstitut.

Stk. 3    Sælger har ejendomsforbehold i varen indtil fulde betaling er sket.

5. Tilbageholdsret, standsningsret og salgsret

Stk. 1    I tilfælde af Købers konkurs eller betalingsstandsning, eller såfremt Købers formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at Køber må antages at ville være ude af stand til at betale Sælgers krav, når det forfalder, har Sælger tilbageholdsret til sikkerhed for ethvert krav mod Køber, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom Sælger ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, medmindre Køber straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, Sælger måtte have mod Køber.

Stk. 2    Sælger har ret, men ikke pligt, til at Sælge varen for Købers regning 15 dage efter, at Sælger skriftligt har meddelt Køber, at tilbageholdsretten eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt Køber ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for betalingen inden udløbet af fristen.

6. Tidsplan og forsinkelse

Stk. 1    De af Sælger meddelte tidspunkter for aflevering af varen er alene vejledende.

Stk. 2    Sælger har ret til tidsfristforlængelse og erstatningsfri ophævelse, såfremt opgavens løsning forlænges på grund af force majeure, arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg, leverandørsvigt m.v.

Stk. 3    Sælger er ikke erstatningspligtig ved forsinkelse. Forsinkelse berettiger således ikke Køber til at kræve nogen form for erstatning – Heriblandt for stilstand, arbejdsløn, eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger.

7. Mangler

Stk. 1    Sælger hæfter ikke for garantier givet af tredjemænd, herunder Sælgers leverandører, forhandlere m.v.

Stk. 2    Sælger hæfter ikke for forhold, som skyldes normalt slid, eller forhold begrundet i Købers behandling af varen, såsom forringelse ved manglende vedligeholdelse.

Stk. 3    Ved mangler har Sælger ret, men ikke pligt, til at foretage afhjælpning og/eller ombytning. Sælger vælger frit, hvor afhjælpning/reparation skal ske. Ved reparation skal omkostninger til demontering, transport samt genmontering afholdes af Køber. Under eventuel transport bærer Køber risikoen for varen.

Stk. 4    Såfremt Sælger benytter sig af afhjælpningsretten/ombytningsretten, kan Køber ikke rejse andre krav mod Sælger, herunder krav om erstatning.

Stk. 5    Køber bærer risikoen for hændelig skade på varen under opbevaring og transport. Køber har bevisbyrden for, at en skade skyldes sælgers culpøse adfærd/forhold.

Stk. 6    Mangler ved varen berettiger ikke køber til erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

Stk. 7    Sælgers erstatningsansvar er maksimalt den mellem Køber og Sælger aftalte kontraktsum.

8. Force majeure

Stk. 1    Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Stk. 2    Ved force majeure hos Køber skal denne dække de omkostninger, Sælger måtte pådrage sig for at sikre og beskytte produkterne. Sælger er dog ikke forpligtet til at sikre eller beskytte produkterne.

9. Produktansvar

Stk. 1    Sælgers produktansvar er reguleret i lov om produktansvar. Sælger kan ikke på andet grundlag pålægges produktansvar.

10. Reklamation og forældelse

Stk. 1    Reklamation skal ske skriftligt for at have virkning i forhold til Sælger.

Stk. 2    Ved synlige mangler skal Købers reklamation fremkomme straks ved modtagelsen af varen.

Stk. 3    I øvrige tilfælde, dvs. i tilfælde, hvor manglen ikke er synlig ved modtagelsen, skal påtale ske uden ugrundet ophold efter, at manglen burde være konstateret af Køber eller andre ved sædvanlig brug m.v., og senest 6 måneder efter modtagelsen af varen.

Stk. 4    På alt leveret udstyr, maskiner, pumper og grej skal påtale ske straks ved synlige mangler, og i øvrige tilfælde uden ugrundet ophold efter, at manglen burde være konstateret af Køber eller andre ved sædvanlig brug m.v., og dog senest det førstkommende af følgende to tidspunkter: 12 måneder efter modtagelsen eller efter 2000 timers brug.

Stk. 5    Forsinkelse skal påtales straks.

Stk. 6    Sag mod Sælger skal anlægges senest 13 måneder efter leveringstidspunktet.

Stk. 7    Købers manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrister medfører, at Køber mister samtlige krav mod Sælger. Sælger kan derimod fortsat kræve sit tilgodehavende betalt af Køber.

11. Værneting og lovvalg

Stk. 1    Sag skal anlægges ved byretten i Århus eller ved Vestre Landsret. Køber er pligtig at lade sig medinddrage i en eventuel sag mellem Sælger, transportør, leverandør m.v., uanset i, hvilket forum en sådan sag måtte versere.

Stk. 2    Danske retsregler finder anvendelse.

12. Særligt for ehandel

Stk. 1    Der tilbydes ikke fortrydelsesret på erhvervskøb medmindre andet aftales.

Stk. 2    For at handle på www.tzacho.dk påkræves et brugerlogin, som Sælger til hver en tid kan trække tilbage eller afvise at oprette.

Stk. 3    Ved oprettelse af brugerlogin skal Køber stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Sælger, så Sælger kan vurdere Købers kreditværdighed og oprette brugerlogin. Sælger kan gemme disse oplysninger så længe Køber har en bruger til Sælgers hjemmeside.

Stk. 4    Fragtpriser afgøres ud fra størrelse og vægt på de respektive varer samt leveringsområdet og den ønskede leveringsservice. Ved afgivelse af ordre på Sælgers hjemmeside accepterer Køber, at Sælger kontakter Køber med henblik på at aftale fragt på Købers regning. Fragt oplyses således ikke ved ordreafgivelse.

Stk. 5    Alle priser angives i danske kroner (DKK) ekskl. moms og evt. skatter og afgifter, hvis ikke andet er anført.

Stk. 6    Sælger tager forbehold for eventuelle prisfejl. Alle priser er således for Sælger først bindende ved ordrebekræftelse.

TILLÆG TIL SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Dette tillæg til TZACHOs Salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt det ved køb eller ved særskilt kontrakt aftales, at Sælger, skal forestå reparation, service eller ombygning af Købers produkt.

Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder tillige anvendelse ved aftale om reparation, service eller ombygning med nedennævnte fravigelser/tilføjelser:

 

A.   Pris

Arbejdet udføres efter særskilt tilbud eller efter regning. Betaling skal ske 5 dage fra fakturadato. Manglende rettidig betaling medfører krav om betaling af rente fra fakturadato med den i pkt. 4 anførte rentesats. Sælger kan kræve forudgående sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 4.

 

B.   Ansvar/mangler ifm. reparations-, service- eller ombygningsydelsen

Køber bærer risikoen for hændelig skade på Købers produkt i tidsrummet, hvor produktet er i Sælgers varetægt, samt under transport.

Ved ombygning påtager Sælger sig intet ansvar for, at produktet efter ombygning opfylder bestemte krav, har en bestemt funktionalitet m.v. Sælger påtager sig videre intet ansvar for ombygningens lovlighed eller hensigtsmæssighed.

Der henvises i øvrigt til pkt. 7, 8, 9 og 10. Det fremhæves særligt, at mangler ikke berettiger Køber til erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

Sælgers erstatningsansvar kan maksimalt udgøre 10 pct. af reparations-/service-/ombygningsbeløbet ekskl. moms.

 

C.   Tidsfrister for ydelsen

Medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, gælder der ingen tidsramme for ydelsen. De af Sælger meddelte tidspunkter for udførelsen af reparationen, servicen og/eller ombygningen er alene vejledende.

Sælger har ret til tidsfristforlængelse eller erstatningsfri ophævelse af aftalen, såfremt opgavens løsning forlænges eller vanskeliggøres på grund af force majeure, arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg, leverandørsvigt fragt problemer m.v. Tilsvarende har Sælger ret til tidsfristforlængelse eller erstatningsfri ophævelse, såfremt reparationen, servicen eller ombygningen m.v. viser sig væsentligt vanskeligere end sælger burde have forudset på kontraktsindgåelsestidspunktet.

Forsinkelse berettiger ikke Køber til at kræve erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger.

Udlejningsbetingelser

TZACHO er i det følgende benævnt ”Udlejer”.
Den der rekvirerer varer eller ydelser er i det følgende nævnt ”Lejer”.

 

1. Regelgrundlaget

Stk. 1    Nedenstående generelle betingelser gælder for udlejning af materiel, medmindre andet fremgår af de individuelle vilkår for lejeaftalen, eller de senere skriftligt er fraveget af Udlejer.

Stk. 2    Udlejer forbeholder sig ret til ændringer uden varsel og tager forbehold for trykfejl.

Stk. 3    Lejebetingelser på www.tzacho.dk går uden undtagelse forud for trykte betingelser.

 

2. Lejeperiode

Stk. 1    Lejeperioden regnes fra den dag materiellet afsendes eller -hentes til Lejers plads, og indtil det bringes tilbage til aftalte adresse ved lejens ophør. Begge dage medregnet.

Stk. 2    Hvis Lejer selv afhenter det lejede materiel, regnes lejeperioden fra den dato, hvor Lejer efter aftale skal afhente materiellet, og indtil det bringes tilbage til aftalte adresse ved lejens ophør. Begge dage medregnet. Er der ikke aftalt en dato for afhentning regnes lejeperioden fra den dato, Lejer afhenter materiellet.

Stk. 3    En lejedag betragtes som en påbegyndt dag af maks. 8 timer pr. dag. Der regnes som udgangspunkt med 5-dages uger. Dog beregnes følgende som 7-dages uger: Pumper og diverse tilbehør til dette materiel.

Stk. 4    Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom medmindre andet aftales.

 

3. Priser

Stk. 1    Lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, hvor Lejer har materiellet til rådighed, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej.

Stk. 2    I lejeprisen er ikke indbefattet forbrugsmaterialer, så som brændstof, skærpning af bor og mejsler, diamantklinger, slanger, koblinger m.m. Lejer bærer selv udgifter til forbrugsmaterialer.

Stk. 3    Efter det udlejede materiel er modtaget på aftalte adresse ved lejens ophør, rengør, tanker og eventuelt reparerer Udlejer materiellet for Lejers regning.

Stk. 4    Alle priser er ekskl. moms, forbrug og forsikring.

Stk. 5    Lejer bærer alle udgifter i forbindelse med inddragelse af tredjeparter. Eksempelvis konsulenthonorarer i forbindelse med beregning af jordtryk.

 

4. Tilbud

Stk. 1    Tilbud bortfalder, medmindre andet er angivet 60 dage efter Lejers modtagelse heraf. Udlejer er berettiget til at tilbagekalde tilbud til enhver tid, og der er først indgået en for Udlejer bindende aftale, når Lejer har modtaget ordrebekræftelse fra Udlejer.

Stk. 2    Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, er at betragte som frit-blivende tilbud og er dermed uforpligtende.

Stk. 3    Lejer skal, ud over købesummen, betale de for kontraktforholdet til enhver tid gældende momsbeløb, told, miljøbidrag og øvrige afgifter og skatter.

Stk. 4    Udlejer har ret til at ændre priser anført i prislister m.v. Udlejers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede ydelser. Skriftlig reklamation over uoverensstemmelser skal ske straks.

Stk. 5    Udlejer forpligter sig ikke til at reservere udlejningsmateriellet i tilbudsperioden. Tilbud på udlejningsmateriel gives således med forbehold for at Udlejer kan udleje materiellet til anden side indtil lejer modtager en ordrebekræftelse.

Stk. 6    Dokumentation og tilbud, der er overladt Lejer, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.

 

5. Betaling

Stk. 1    Uanset om lejeprisen aftales opgjort på dags-, uge, eller månedsbasis, opgøres og faktureres udlejning fra måned til måned.

Stk. 2    På lejemål ydes ingen kredit.

Stk. 3    Udlejer kan forlange depositum og forudbetalt leje ved aftalens indgåelse.

Stk. 4    Ved forsinket betaling er køber pligtig at betale rente 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

 

6. Levering

Stk. 1    Medmindre andet er aftalt er leveringsbetingelsen Ab Fabrik / Ex Works jf. Incoterms 2010.

Stk. 2    Lejer bærer risikoen for hændelige skader fra den aftalte afleveringsdag, eller fra det tidspunkt, hvor Udlejer oplyser Lejer om, at varen er klar til afhentning/transport.

Stk. 3    Selvom det aftales, at Udlejer skal forestå leveringen, bærer Lejer fortsat samtlige transportrisici, transportomkostninger m.v. Krav på grund af forsinkelse eller beskadigelse under transport kan ikke rettes mod Udlejer.

Stk. 4    Såfremt Lejer ikke rettidigt afhenter varen, er Udlejer berettiget, men ikke forpligtet til, for Lejers regning og risiko at foretage afsendelse eller opbevaring af varen.

Stk. 5    Lejer har pligt til straks ved modtagelsen af varen at foretage modtagerkontrol, herunder foretage en testning af den modtagne vare.

 

7. Tilbageholdsret, standsningsret og salgsret

Stk. 1    I tilfælde af Lejers konkurs eller betalingsstandsning, eller såfremt Lejers formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at Lejer må antages at ville være ude af stand til at betale Udlejers krav, når det forfalder, har Udlejer tilbageholdsret til sikkerhed for ethvert krav mod Lejer, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom Udlejer ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, medmindre Lejer straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, Udlejer måtte have mod Lejer.

Stk. 2    Udlejer er berettiget til at afbryde en lejeaftale og hjemtage udlejet materiel for Lejers regning, hvis Lejers økonomiske forhold svarer til beskrevet i stk. 1.

 

8. Reklamation og forsinkelse

Stk. 1    Reklamation skal ske skriftligt for at have virkning i forhold til Udlejer.

Stk. 2    Ved synlige mangler skal Lejers reklamation fremkomme straks ved modtagelsen af varen.

Stk. 3    I øvrige tilfælde, dvs. i tilfælde, hvor manglen ikke er synlig ved modtagelsen, skal påtale ske uden ugrundet ophold efter, at manglen burde være konstateret af Lejer eller andre ved sædvanlig brug m.v., og senest 6 måneder efter modtagelsen af varen.

Stk. 4    På alt leveret udstyr, maskiner, pumper og grej skal påtale ske straks ved synlige mangler, og i øvrige tilfælde uden ugrundet ophold efter, at manglen burde være konstateret af Lejer eller andre ved sædvanlig brug m.v., og dog senest det førstkommende af følgende to tidspunkter: 12 måneder efter modtagelsen eller efter 2000 timers brug.

Stk. 5    Forsinkelse skal påtales straks.

Stk. 6    Udlejer er ikke erstatningspligtig ved forsinkelse. Forsinkelse berettiger således ikke Lejer til at kræve nogen form for erstatning – Heriblandt for stilstand, arbejdsløn, eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger.

Stk. 7    Sag mod Udlejer skal anlægges senest 6 måneder efter leveringstidspunktet.

Stk. 8    Lejers manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrister medfører, at Lejer mister samtlige krav mod Udlejer. Udlejer kan derimod fortsat kræve sit tilgodehavende betalt af Lejer.

Stk. 9    Det lejede materiel leveres i driftsklar og forsvarlig stand.

 

9. Ansvar og risiko

Stk. 1    Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er kommet retur på Udlejers plads samt under hele lejemålet. Udlejer garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af Lejer. Reparationer skal til enhver tid gå gennem Udlejer og må kun udføres på Udlejers værksted, anvist værksted eller af Udlejers eller Udlejers leverandørs stab andre steder.

Stk. 2    Det lejede materiel returneres af Lejer i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på aftalte adresse gennemgås materiellet, og eventuelle reparationer afholdes for Lejers regning sammen med den daglige lejeafgift for materiellet pr. “liggedag”. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/lakering.

Stk. 3    Udlejer er ikke ansvarlig for personskade, som indtræder mens materiellet er i Lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Udlejer eller andre, som Udlejer har ansvaret for.

Stk. 4    Udlejer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i Lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Udlejer eller andre, som Udlejer har ansvaret for.

Stk. 5    Udlejer er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Lejer eller på produkter, hvori disse indgår, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Udlejer eller andre, som Udlejer har ansvaret for.

Stk. 6    I den udstrækning Udlejer måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Lejer forpligtet til at holde Udlejer skadesløse i samme omfang, som Udlejers ansvar er begrænset efter de tre foregående punkter. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Lejer er forpligtet til at lade sig sagsøge på lige fod med Udlejer ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Udlejer på grundlag af en skade, som påstås forårsaget at materiellet.

Stk. 7    I intet tilfælde er Udlejer ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Stk. 8    Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.

Stk. 9    Lejeren af brændstofdrevet materiel forpligter sig til at benytte brændstof efter givne anvisninger. Skader forårsaget af benyttelse af andet brændstof end anvist udbedres for Lejers regning.

10. Forsikring

Stk. 1    Det udlejede materiel er ikke forsikret af Udlejer. Lejer hæfter fuldt og alene for eventuelle skader forårsaget på eller af det lejede materiel. Lejer er således selv ansvarlig for at forsikre lejet materiel.

 

11. Værneting og lovvalg

Stk. 1    Sag skal anlægges ved byretten i Århus eller ved Vestre Landsret. Lejer er pligtig at lade sig medinddrage i en eventuel sag mellem Udlejer, transportør, leverandør m.v., uanset i, hvilket forum en sådan sag måtte versere.

Stk. 2    Danske retsregler finder anvendelse.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.